AstrumERP

Главни карактеристики

Интегрирана софтверска апликација наместо повеке оделни апликации, овозможува полна интеграција и контрола на сите деловни процеси.

Astrum ERP овозможува

- Комплетно Материјално и финансово работење.
- Продажба и анализа на на цени според купувачи.
- Продажба и анализа на на цени според купувачи.
- Детален преглед на сосотојбата на залихата според магацини и рок на истекување.
- Планирање на цени за секој клиент, продукт и временски интервал оделно.
- Планирање на цени со вграден калкулатор за секој LOT на продукт.
- Информација на критичната количина на продуктите со време на истекување.
- Брза имплементација

Работни извештаи

- Продажба на продукти според количина временски период, клиент или група на клиенти.
- Набавка на продукти според количина временски период, клиент или група на клиенти.
- Најдобри клиенти според количина, продажба во даден временски период..
- Продажба по индустрии, компании и продукти.
- Профит според клиент, фактура.

Главни модули

Генерални податоци, Калкулации, Документи, Фактурирање, Финансии, CRM, Производство, Планирање и Работни извештаи

Ова е дел од функционалностите на Astrum ERP. За повеке информации контактирај те ја нашата служба за продажба контакт

top