Аструм Матерјално

Главни карактеристики

Го опфака целокупниот процес на Материјално работење од влез на роба во фирмата со калкулации, распоредување по магацини, движење на робата помеѓу магацини, издавање на роба и фактурирање. Следење на робата според сериски броеви и рок на траење импллементиран HASSP стандард за безбедност на храна. Модулот вклучува: Влезни калкулации, Приемници, Меѓуиспратници, Испратници, Фактурирање, Вракање на роба од клиент, Кредитни писма за намалување на цена, Состојба на магацин, Работа со повеке магацини Апликацијата е изградена на Microsoft SQL Server технологија која дава максимална безбедност на податоците.

Основни функционалности

- Фирми
- Влезни денарски и девизни калкулации
- Приемници, меѓуиспратници и испратници
- Матерјални фактури, услужни фактури и профактури
- Генерални податоци, производи, коминтенти, магацини
- Извештаи за состојба на магацин
- Продажба по продукт, продажба по клиент

top